ضد پسر

یعنی اینقدی که پسرا به موهاشون میرسن
ااگه به یه بوته شلغم رسیده بودن الان هلو می داد!! کلافه