تلگرام

مادرم به صورت پیش‌فرض روی حالت نگرانه استرس


همیشه اول زنگ می‌زنه پزشک قانونی و بیمارستان‌ها اگر نبودم زنگ می‌زنه به موبایلم!

زنو باید هر روزهفته با کفگیر بزنی تو صورتش!
به جز سه شنبه هامیپرسی چرا؟

واسه این که سه شنبه ها خوشحال باشه که کفگیر نخورده توصورتش!!!

به هرحال زنه دیگه ,احتیاج به شادی هم داره!
ازدواج کرده که خوشبخت بشه نیشخند

اولین مرد زندگی هر دختری پدرشه

اخریشم همسرشه

.
.
.
.
.

.
.
بله، از اتاق فرمان اشاره میکنن که در مورد وسطاش دیگه چیزی نگو

دختره می‌خوﺍﺳﺘﻪ ﻣﮕﺲ ﺭﻭﻱ ﺻﻔﺤﻪﯼ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭشو ﺑﺎ ﻣﻮﺱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺪﻩ ﺗﻮ ﺳﻄﻞ ﺁﺷﻐﺎل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻣﯿﮕﻦ: ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ از خنده ﺳﻮﺧﺘﻪ!
ولی مگسه بهتره خداروشکر، آوردنش تو بخش سوال