ماجرای پدر و پسر و رییس جمهور!

یه روزی یه پدری به پسرش میگه: پسرم تو نمیخوای زن بگیری؟

پسره گفت نه بابا جون زن میخوام چیکار؟

پدر میگه اگه دختر بیل گیتس باشه چی؟

پسره خوشحال میشه و قبول میکنه

پدر، پیش بیل گیتس میره و میگه ببینم تو نمیخوای دخترت و شوهر بدی؟

بیل گیتس میگه معلومه که نه!

پدر میگه اگه معاون رییس جمهور باشه چی؟

بیل گیتس خوشحال میشه و قبول میکنه

پدر، پیش رییس جمهور میره و میپرسه ببینم شما معاون نمیخوای؟

رییس جمهور درخواست پدر رو رد میکنه

و پدر میپرسه اگه داماد بیل گیتس باشه چطور؟!!!!!!!!!