نمک در نمکدان!

از غضنفر می پرسن: سخت ترین کار چیه؟

 

میگه: نمک تو نمکدون ریختن، چون سوراخ هاش خیلی ریزه!