شعر طنز مجنون و لیلی

پیامک زد شبی لیلی به مجنون
که هر وقت آمدی از خانه بیرون

بیاور مدرک تحصیلی ات را
گواهی نامه ی پی اچ دی ات را

پدر باید ببیند دکترایت
زمانه بد شده جانم فدایت

دعا کن مدرکت جعلی نباشد
زدانشگاه هاوایی نباشدوگرنه وای بر احوالت ای مرد
که بابایم بگیرد حالت ای مردچو مجنون این پیامک خواند وارفت
به سوی دشت و صحرا کله پا رفتاس ام اس زد ز آنجا سوی لیلی
که می خواهم تورا قد تریلیدلم در دام عشقت بی قرار است
ولیکن مدرکم بی اعتبار استشده از فاکسفورد این دکترا فاکس
مقصر است در این ماجرا فاکسچه سنگین است بار این جدایی
امان از دست این مدرک گرایی