جوک باحال

غضنفر داشته 37 تا آجر رو با دست میبرده بالا بهش میگن خوب چرا از فرغون استفاده نمی کنی؟ میگه نه توروخدا اسم اون و نبرین چرخش پشتم و خیلی اذیت می کنه!!!!!

 

.........................................................................................................................

 

می خواستن خبر مرگ پدر یه بنده خدایی و بدن که ....

به طرف میگن بابات دار فانی رو ودا کرد. میگه دار قالی شنیده بودم، دار فانی جدیده؟!!

میگن عزیزم بابات به دیار باقی شتافته. میگه اون همیشه تنهایی سفر میره نامرد مارو هم نمی بره دلمون واشه

میگن احمق بابای خرت مرد!!!!  میگه اااااااه؟ بابام خر داشت و رو نمیکرد؟ حالا خود خره کجاست؟ باباش فدا سرتون!!!!!!

 

......................................................................................................................

 

یارو مات و مبهوت وایساده بوده کنار خیابون بهش میگن چیه؟ چرا گیجی؟ 

میگه والا دقیقا یادم نیست ساع 1 با 11 نفر قرار داشتم یا ساعت 11 با 1 نفر. اما اینو میدونم که قرارم مهم بوده!!!!

 

......................................................................................................................

 

طرف زنگ میزنه رستوران میگه آقا یه ساندویچ میخواستم ایندفه با مقوا!!! اون دفه با کاغذ سیر نشدم