برخی اصطلاحات اینگلیسی از دیدگاه فارسی!!

 

Keyboard

 

چه کسی برنده شد؟

 

‏=========================

 

Communication Board

 

کامیون کی شن ها رو برد؟

 

‏‏=========================

 

 Morphine

 

باید بیشتر فین کنی.

 

‏‏=========================

 

MissCall

 

دختر نا بالغ را گویند.

 

‏=========================

 

Freezer

 

حرف مفت


 

 Already

 

گند زدی به همش رفت.

 

‏‏=========================

 

 Suspicious

 

به لهجه اصفهانی: ساس از بقیه ی حشرات جلو تر است.

 

‏‏=========================

 

 Johnny Depp

 

قاتل افسرده

 

‏‏=========================

 

Acer

 

ای آقا!

 

‏‏=========================

 

Welcome

 

دهن لق

 

‏‏=========================

 

 Manual

 

من و بقیه

 

‏‏=========================

 

 Large Space

 

به گویش اصفهانی: پس بزرگ است.

 

‏=========================

 

 Accessible

 

عکس سیبیل

 

‏‏=========================

 

Refer

 

فر کردن مجدد مو

 

‏‏=========================

 

See you later

 

لات تر به نظر میای!

 

‏‏=========================

 

 Good Setting

 

آن سه چیزِ نیک را گویند: گفتار نیک – کردار نیک -پندار نیک.

 

‏‏=========================

 

 Piece of a man who owns a locker

 

مرتیکه لاکردار!

 

‏‏=========================

 

Above Border

 

فرامرز

 

‏‏=========================

 

Insecure

 

این سه نابینا

 

‏‏=========================

 

Business

 

اشاره به بوزینه در گویش اصفهانى.

 

‏=========================

 

Legendary

 

ادارهٔ محافظت از لجن و کثافات شهری

 

‏‏=========================

 

 Subsystem

 

صاحب دستگاه

 

‏‏=========================

 

Velocity

 

شهری که مردم آن از هر موقعیتی برای ولو شدن استفاده می‌‌کنند

 

‏=========================

 

 Comfortable

 

بفرمایید سر میز

 

‏=========================

 

 Long time no see

 

دارم لونگ می‌‌پیچم، نگاه نکن!

 

‏=========================

 

Cambridge

 

شهری که تعداد پلهایش انگشت شمار است.

 

‏=========================

 

 Categorize

 

نوعی غذای شمالی که با برنج و گوشت گراز طبخ می‌‌شود.

 

‏=========================

 

 Jesus

 

در اصفهان به بچه گویند که دست به چیز داغ نزند.

 

‏=========================

 

 Hairkul

 

آنکه روی شانه‌‌هایش مو دارد

 

‏=========================

 

 Watergate

 

دروازه دولاب

 

‏=========================

 

 UNESCO

 

یونس کجاست؟

 

‏=========================

 

 Finland

 

سرزمینی که مردمانش مشکل گرفتگی بینی‌ دارند

 

‏=========================

 

 Damn You All

 

دم همتون گرم

 

‏=========================

 

 Latino

 

لات بازی ممنوع

 

‏=========================

 

 Godzilla

 

خدای استفاده کردن از مرورگر موزیلا

 

‏=========================

 

 Savage Blog

 

ساوجبلاغ