تشبیه مدرسه به فیلم های سینمایی

مدرسه ما : پایگاه جهنمی

خروج از مدرسه : فرار از آلکاتراس 

دیدن مدیر از دور : شبهی در تاریکی 

نمره بیست : افسانه آه 

مدیر مدرسه : مرد 6 میلیون دلاری 

شوخی با مدیر : بازی با مرگ 

روز دادن کارنامه : حادثه در کندوان 

امتحان : شاید وقتی دیگر 

روزی که معلم به کلاس نمی آید : بوی خوش زندگی 

 

ادامه مطلب