کنکور

دو ساعت در روز برای خوردن غذا مانند صبحانه ، نهار و شام صرف می شود که در کل 30 روز به حساب می آید . پس 96 روز باقی میماند.

یک ساعت در روز برای گفتگو وتبادل افکار به صرت تلفنی بادیگران و البته پشتیبان ضروری است . چرا که انسان موجودی  است اجتماعی ، و این خود 15 روز از کل سال است . بنابرین 81 روز باقی می ماند .

روز های امتحان دست کم 45 روز از سال را به خود اختصاص می دهد و نظر به حجم بالای درس ها و خستگی ناشی از امتحان ، 36 روز دیگر باقی می ماند.

تعطیلات نوروزی و اعیاد مختلف که دست کم  30 روز در سال است . مگر می توان در این اعیاد وقت را به مطالعه گذراند پس شیش روز زمان برای شما باقی می ماند.

درسال حداقل 3 روز به بیماری طی می شود و 3روز دیگر باقی می ماند .

 سینما رفتن و سایره امور شخصی هم لااقل دو روز از سال را در بر می گیردپس فقط یک روز دیگر باقیست.

یک روز باقی مانده همان روز تولد شماست! چگونه می توان در آن روزبخصوص درس خواند؟! 

پس یک داوطلب نرمال نمی تواند امیدی برای قبولی در دانشگاه داشته باشد.

قصه نخور!!!

/ 1 نظر / 24 بازدید