چند تا جوک بزن تو رگ...

 

غضنفر میره خونه برای باباش بریک هلی کوپتری بزنه باباشم با  ار پی جی میزنش

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 غضنفر رو برق می گیره مامانش می گه

 ننه جون ولش نکن همین بود که باباتو کشت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 غضنفر از تاکسی پیاده می شه درو محکم می بنده می گه پدر سگ خودتی

 راننده میگه من که چیزی نگفتم ، غضنفر می گه بعدا که می گی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به غضنفر می گن فهمیدی اسراعیل لبنان زده میگه مگه اسپانیا اول نشد؟؟؟؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

غضنفر میرسه به یک زن حامله، نگاه میکنه به شکمش،

میگه: خانم این چیه؟ میگه: بچه ست. میگه: دوستش داری؟

میگه: آره خوب، معلومه.

میگه: پس چرا قورتش دادی؟

/ 0 نظر / 3 بازدید