مرد انگلیسی و غضنفر!

غضنفر داشته تو دریا ماهی گیری میکرده که متوجه یه مرد انگلیسی میشه که در حال غرق شدنه و هی داد میزنه heeeellpppp heeeelppppp

غضنفر دستش و میگیره و میگه اگه به جای کلاس زبان کلاس شنا میرفتی آلان اینجوری نمیشدی

/ 0 نظر / 3 بازدید