جک های ارسالی ( فرستنده مهرناز)

میگن یه خانمی 2 تا بچه داشته اسم یکیش به تو چه بوده اسم یکیشون ادب!

خلاصه اولی صبح می ره مدرسه معلمه ازش می پرسه پسرم اسمت چیه؟ جواب میده به تو چه؟؟؟!!!! معلم ناراحت می شه و مادر بچه رو صدا می کنه میگه خانم اسم پسرتون چیه؟ مامانه هم میگه به توچه!!! معلم ناراحت میشه میگه خانم خجالت بکشین ادبتون کجا رفته؟ مامانه هم خیلی جدی میگه ادب رفته سبزی بخره!!!!  تعجب   خنده

/ 0 نظر / 4 بازدید