اخذ گواهی نامه ازدواج

الف. همیشه راه راست را برو 

ب. به طرف منزل مادرزن 

========================= 

ازدواج: 

الف. آغاز آزاد روابط 

ب. ‌پایان روابط آزاد 

========================= 

الف. لطفا موالیدتان را کنترل کنید! 

ب. یکی کمه، دو تا غمه، سه تا که شد خاطرجَمعه! 

========================= 

الف. به سراغ شوهر که می روی تازیانه را فراموش نکن! 

ب. کتک زدن ممنوع 

========================= 

الف. همسرت را نپیچان 

ب. دم درآوردن ممنوع! 

========================= 

الف. ماه عسل به دریا نروید، غرق می شوید، حسرت به دل می مانید! 

ب. زیرآبی رفتن ممنوع  

========================= 

الف. وفاداری در حد سگ 

ب. اخلاق سگی ممنوع 

========================= 

الف. به پای هم پیر شوید 

ب. پیرتان در می آید! 

========================= 

الف.   ladies next 

ب.  محل وقوع عشق های خیابانی 

========================= 

الف. بعد دوسال راه میندازیم یه مخزن گنده جوجه کشی! 

ب. دو فرزند کافی است

========================= 

الف. همدیگر را دور نزنید! 

ب. دور همدیگر بگردید! 

=========================

الف. هنگام دعوا از چکش استفاده نکنید 

ب. زندگی شما به بن بست رسیده است 

/ 0 نظر / 35 بازدید