جوک سری 18

غضنفر و دوستش واسه اینکه خر هاشون قاطی نشه بعد از بریدن دم گوش چپ و لنگ کردن پای راست حیوونای بیچاره تصمیم گرفتن که سفیده ماله غضنفر باشه سیاهه ماله دوستش!!!

=========================

غضنفر به شدت عجله داشته با خودش میگه خدایا اگه یه جای پارک خوب بهم بدی قول میدم عصر به بچه های بی سرپرست کمک کنم یه هو یه جا پارک پیدا میکنه داد میزنه میگه خدایا نمیخواد خودم پیدا کردم!!!

=========================

غضنفر میره رستوران گارسونه میخواسته اذیتش کنه میگه غذای امروز گاسپاریانو دی آلفردو باری با لیمو هستش! غضنفر تعجب می کنه میگه گاسپاریانو دی آلفردو باری با چی؟؟؟

=========================

یه کوری داشته تو آشپزخونه دنبال لیوان میگشته یه هو دستش میخوره به رنده با خودش میگه یعنی چی این چرت و پرتارو کی اینجا نوشته؟!!!!!

=========================

/ 0 نظر / 41 بازدید