یک قایق و 2 سرنشین!

روزی ٣ نفر داشتن تو دریا غرق میشدن که ناگهان قایق نجات که فقط ٢ نفر جا داشته از راه میرسه

مسئول قایق میگه من از هرکدومتون یه سئوال میپرسم اگه جواب دادین سوارتون میکنم

به اولی میگه دو دوتا؟ میگه ۴تا سوارش میکنه

به دومی میگه سه سه تا؟ میگه ٩ تا سوارش میکنه

بعد قایق و نگاه میکنه میبینه دیگه جا نداره

به سومی میگه خوب بگو ببینم

انتگرال ۶۵٧٨٩٨۶۴۴۴ چی میشه؟!!!

نفر سوم میگه:

خوب یه دفعه بگو سوارت نمیکنم دیگه چرا میپیچونی؟؟؟؟

/ 0 نظر / 9 بازدید