جوک گوسفند

خبرنگارمیپرسه : گوسفندات چی میخورن؟
چوپان میگه سفیدا یا سیاها؟
خ میگه: سیاها ...
چ میگه: علف
خ میگه:و سفیدا ؟

چ میگه: اونا هم علف
خ میپرسه : شب اونا رو کجا نگه میداری؟
چ میگه:سفیدا یا سیاها ؟
خ میگه:سفیدا ...
چ میگه: تو یه خونه ی بزرگ
خ میگه: و سیاها ؟
چ میگه : اونا رو هم توهمون خونه ی بزرگ
خ میپرسه:وقتی بخوای تمیزشون کنی چطوری اینکارومیکنی؟
چ میگه: سفیدا یا سیاها ؟
خ میگه: سیاها ...
چ میگه : باآب اونا رو میشورم
خ میگه:و سفیدا؟
چ میگه: اونارو هم با آب میشورم
خبرنگاره عصبانی میشه به چوپانه میگه :توچرا اینقد نژادپرستی میکنی هی میگی سفید یاسیاه ؟؟؟
چوپانه میگه:آخه سفیدا مال منن
خبرنگارمیگه :و سیاها ؟
چوپانه میگه :اوناهم مال منن..

/ 2 نظر / 261 بازدید
چال چووروگ

محشر بود . خیلی خندیدیم. [گل]