سر کاری

از اشتباهات پدر و مادرت درس بگیر و...

هرگز بچه دار نشو!

------------------------------------------------------------

تو نمونه ای، واقعا نمونه ای... باور کن نمونه ای
...
...
لطفا فردا قبل از ساعت 8 خودت رو تحویل آزمایشگاه بده!

------------------------------------------------------------

گر به تو افتدم نظر،
چهره به چهره، رو به رو
...
...
پا به فرار می نهم
کوچه به کوچه، کو به کو!

/ 0 نظر / 4 بازدید